Sonderaktion Krakau w WGM

Z okazji rocznicy aresztowania przez Niemców pracowników naukowych krakowskich uczelni w 1939 r. przejrzałem listę aresztowanych pod kątem obecności w naszej genealogii (Wielcy.pl, Sejm-Wielki.pl). Na 182 znane osoby – 72 (40%) są w WGM. Oto lista tych osób a poniżej lista pozostałych, bo ich też warto by dodać (kto może, niech pomoże, e-mailem na mj@minakowski.pl):

 Aresztowani w Sonderaktion Krakau, którzy są w WGM:

 1. Tadeusz Banachiewicz mgr astronomii, dr h. c. Uniw. Warsz., profesor zwycz. astronomii, członek czynny PAU.
 2. Aleksander Birkenmajer dr, profesor tyt. historii nauk ścisłych i bibliotekoznawstwa, członek kor. PAU.
 3. Franciszek Bossowski dr, profesor zwycz. prawa rzymskiego USB w Wilnie.
 4. Mieczysław Brożek mgr, st. asystent przy katedrach filologii klasycznej.
 5. Eugeniusz Brzezicki dr, docent chorób nerwowych i umysłowych.
 6. Antoni Bystrzonowski ks., dr teol. i fil., profesor zwycz. teologii pastoralnej, prałat domowy Ojca Św., kanonik kapituły krakowskiej.
 7. Edward Chodzicki inż., dr nauk leśnych, profesor nadzw. leśnictwa.
 8. Ignacy Chrzanowski dr fil. h. c. UJ i Uniw. Pozn., profesor honorowy literatury polskiej, członek czynny PAU.
 9. Stanisław Ciechanowski dr, profesor zwycz. anatomii patologicznej, członek czynny PAU.
 10. Tadeusz Dobrowolski dr, docent historii sztuki średniow. oraz muzeologii i konserwacji zabytków.
 11. Karol Dziewoński dr inż., profesor zwycz. chemii organicznej, członek czynny PAU.
 12. Stanisław Estreicher dr, profesor zwycz. historii prawa zachodnioeuropejskiego i prawa porównawczego, członek czynny PAU, rektor UJ w latach 1919/1920, 1920/21.
 13. Tadeusz Estreicher dr, profesor zwycz. chemii nieorganicznej i analitycznej.
 14. Józef Fudakowski dr, docent zoologii.
 15. Tadeusz Garbowski dr, profesor emer. filozofii.
 16. Stanisław Gąsiorowski dr, profesor zwycz. archeologii klasycznej, członek zwycz. Instytutu Archeologicznego Rzeszy Niem.
 17. Franciszek Górski dr, docent botaniki i fizjologii roślin.
 18. Zygmunt Grodziński dr, profesor nadzw. anatomii porównawczej.
 19. Jan Gwiazdomorski dr, profesor zwycz. prawa cywilnego.
 20. Adam Heydel dr, profesor zwycz. ekonomii politycznej, dziekan wydziału prawa.
 21. Henryk Hoyer dr wszech nauk lek., dr fil i dr agr. h.c. UJ, profesor honorowy anatomii porównawczej, wiceprezes i członek czynny PAU, członek czechosłowackiej Akademii Rolniczej, rektor UJ w r. akad. 1929/30.
 22. Mieczysław Jeżewski dr, profesor zwycz. fizyki AG.
 23. Adam Kleczkowski dr, profesor zwycz. germanistyki, członek kor. PAU, członek kor. Akademii Schillera w Monachium.
 24. Stefan Kołaczkowski dr, profesor nadzw. historii literatury polskiej.
 25. Stefan Komornicki dr, docent historii sztuki średniowiecznej i nowożytnej w Europie.
 26. Władysław Konopczyński dr, profesor zwycz. historii polskiej, członek czynny PAU, członek szwedzkiej Vitterhets-Historie-och Antikvitet Akadem!
 27. Kazimierz Kostanecki dr med. i chirurgii, profesor honorowy anatomii, członek czynny i b. prezes PAU, hon. dr praw Uniwersytetu w Aberdeen, hon. dr med. Uniwersytetu genewskiego, hon. dr Uniwersytetu padewskiego, rektor UJ w l. akad. 1913/14, 1914/15, 1915/16.
 28. Jan Kozak dr, profesor zwycz. chemii ogólnej.
 29. Adam Krzyżanowski dr, profesor zwycz. ekonomii politycznej i skarbowości, członek czynny PAU.
 30. Witold Krzyżanowski dr, profesor ekonomii kat. uniwersytetu w Lublinie i docent USB.
 31. Stanisław Kutrzeba dr, profesor zwycz. historii prawa polskiego, członek czynny i prezes PAU, członek kor. Académie des Sciences morales et politiąues w Paryżu, członek zagraniczny Czeskiej Akademii Nauk i Umiejętności oraz Węgierskiej Akademii Nauk, rektor UJ w r. akad. 1932/33.
 32. Jerzy Lande profesor zwycz. teorii i filozofii prawa.
 33. Kazimierz Lepszy dr, docent historii Polski.
 34. Stanisław Leszczycki dr, st. asystent przy katedrze geografii.
 35. Bogusław Leśnodorski dr, st. asystent przy katedrze historii prawa polskiego.
 36. Anatol Listowski dr, adiunkt przy katedrze hodowli roślin i doświadczalnictwa.
 37. Adam Ludkiewicz inż. górn. metalurg, profesor nadzw. metalurgii stali.
 38. Teodor Marchlewski dr, profesor nadzw. hodowli ogólnej, dziekan wydziału rolniczego.
 39. Joachim Metallmann dr, docent filozofii przyrody.
 40. Sylwiusz Mikucki dr, docent nauk pomocniczych historii, dyrektor kancelarii PAU.
 41. Tadeusz Milewski dr, docent językoznawstwa słowiańskiego i indoeuropejskiego.
 42. Zygmunt Mysłakowski dr, profesor nadzw. pedagogii.
 43. Kazimierz Nitsch dr, profesor zwycz. języka polskiego, członek czynny PAU, członek kor. Bułgarskiej i Serbskiej Akademii Nauk.
 44. Jan Nowak dr, profesor zwycz. geologii i paleontologii, dr inż. h. c. Politechniki we Wrocławiu, członek czynny PAU, członek zagraniczny Akademii Umiejętności w Pradze, członek nadzwyczajny Akademii Umiejętności i Sztuki w Kordobie.
 45. Wiktor Ormicki dr, docent geografii gospodarczej.
 46. Aleksander Oszacki dr, profesor tyt. medycyny wewnętrznej.
 47. Arkadiusz Piekara dr, docent fizyki doświadczalnej.
 48. Ludwik Piotrowicz dr, profesor zwycz. historii starożytnej, członek kor. PAU.
 49. Kazimierz Piwarski dr, docent nowożytnej historii Polski.
 50. Roman Prawocheński profesor zwycz. hodowli zwierząt
 51. Feliks Rogoziński dr, profesor zwycz. fizjologii i nauki żywienia zwierząt, członek czynny PAU.
 52. Jan Salamucha ks., dr, profesor nadziw, filozofii chrześcijańskiej.
 53. Izydor Sawicki-Stella inż. dróg i mostów, profesor zwycz. inżynierii i budownictwa.
 54. Stefan Schmidt dr, profesor nadzw. ekonomii rolniczej.
 55. Władysław Semkowicz dr, profesor zwycz. nauk pomocniczych historii, członek czynny PAU.
 56. Michał Siedlecki dr, profesor zwycz. zoologii, dr h. c. Uniwersytetu w Strasburgu, członek czynny PAU, członek zarządu Międzynarodowego Biura Ochrony Przyrody w Brukseli, rektor USB w l. akad. 1919/20, 1920/21.
 57. Stanisław Skowron dr, profesor tyt. zoologii eksperymentalnej.
 58. Jerzy Smoleński dr, profesor zwycz. geografii ogólnej, członek kor. PAU, członek Komisji Ludnościowej Międzynarodowej Unii Geograficznej.
 59. Tadeusz Spławiński-Lehr dr, profesor zwycz. filologii słowiańskiej, członek czynny PAU, członek kor. Bułgarskiej Akademii Nauk w Sofii, członek zagraniczny Instytutu Słowiańskiego w Pradze, rektor UJ.
 60. Jan Stanisławski lektor języka angielskiego.
 61. Maciej Starzewski dr, profesor nadzw. prawa politycznego i prawa narodów.
 62. Bronisław Stępowski dr, docent położnictwa i chorób kobiecych.
 63. Kazimierz Stołyhwo dr, profesor nadzw. antropologii, członek kor. Szkoły Antropologicznej w Paryżu, członek Rady Zarządzającej Międzynarodowym Instytutem Antropologii w Paryżu, członek Rady Stałej Zjazdów Międzynarodowych Antropologii i Etnologii, członek komitetu specjalistów w zakresie amerykanistyki przy Instytucie Międzynarodowym Współpracy Intelektualnej Ligi Narodów.
 64. Jan Studniarski dypl. inż. elektr., dr inż., profesor zwycz. elektrotechniki AG, członek kor. Akademii Nauk Techn. rektor AG w latach akad. 1922/23, 1923/24.
 65. Janusz Supniewski dr, profesor nadzw. farmakologii, dziekan wydziału lekarskiego.
 66. Władysław Szumowski dr wszech nauk lek., dr fil., profesor zwycz. historii i filozofii medycyny, członek kor. PAU, członek kor. Międzynarodowej Akademii Historii Nauk w Paryżu.
 67. Tadeusz Szydłowski dr, profesor zwycz. historii sztuki.
 68. Leon Wachholz dr, profesor honorowy medycyny sądowej, członek czynny PAU, b. wiceprezes niemieckiego Towarzystwa Sądowo-lekarskiego.
 69. Edward Windakiewicz inż. górn., dr nauk techn. h. c., docent górnictwa minerałów solnych AG.
 70. Jan Włodek dypl. rolnik Akademii Roln. w Berlinie, dr, profesor zwycz. uprawy roli i roślin, członek kor. Czechosłowackiej Akademii Roln.
 71. Fryderyk Zoll dr, profesor honorowy prawa cywilnego, członek czynny PAU, członek Trybunału Kompetencyjnego, członek Komisji Kodyfikacyjnej, członek kor. Akademii Prawa Niemieckiego, rektor UJ w r. akad. 1912/13.
 72. Albin Żabiński dr, profesor i rektor AH.

Aresztowani w Sonderaktion Krakau, których nie ma w WGM, a przecież powinni być…

 1. Józef Archutowski – ks., mgr teol., prof. zwycz. Pisma św,St. Testamentu.
 2. Henryk Batowski – dr, lektor języków czeskiego i słowackiego.
 3. Stefan Bednarski – lektor języka rosyjskiego.
 4. Henri Bernard – lektor języka francuskiego.
 5. Adam Bielecki – dr, st. asystent przy katedrze fizyki teoretycznej.
 6. Zygmunt Bielski-Sariusz – inż., profesor zwycz. wiertnictwa i górnictwa naftowego AG.
 7. Tadeusz Biliński – naucz. gimn.
 8. Andrzej Bolewski – inż. górn., dr nauk techn., st. asystent AG przy katedrze mineralogii i petrografii.
 9. Arnold Bolland – dr nauk techn., docent analizy mikrochemicznej, b. rektor AH w Krakowie.
 10. Janusz Borkowski – stud. III r. prawa.
 11. Witold Budryk – inż. górm., dr nauk techn., profesor zwycz, górnictwa I AG, członek kor. Akademii Nauk Techn.
 12. Kazimierz Bulas – dr, docent archeologii klasycznej, lektor języka nowogreckiego, członek kor. Instytutu Archeologicznego Rzeszy Niem., król. konsul Grecji w Krakowie.
 13. Edmund Chromiński – inż., profesor zwycz. maszynoznawstwa II, rektor AG w latach 1926/27, 1927/28.
 14. Stefan Czarnocki – inż. górn., profesor zwycz. geologii stosowanej AG.
 15. Iwan Czopiwski-Feszczenko – inż. technolog, dr nauk techn., tyt. profesor obróbki termicznej i stali specjalnych AG, członek kor. Akademii Nauk Techn.
 16. Mikołaj Czyżewski – inż. metalurg, dr nauk. techn., docent koksownictwa i technologii ciepła i paliwa AG.
 17. Józef Dadak – naucz. gimn.
 18. Roman Dawidowski – inż. górn. i metalurg, dr nauk techn., profesor zwycz. technologii ciepła i paliwa AG.
 19. Jan Dąbrowski – dr, profesor zwycz. historii średniow., dr fil. h. c. Uniwersytetu w Budapeszcie, członek czynny PAU, członek zagran, król. węgierskiej Akad. Umiej.
 20. Dobiesław Doborzyński – dr, st .asystent przy katedrze fizyki.
 21. Kazimierz Dobrowolski – dr, profesor nadzw. socjologii i etnologii, członek kor. PAU.
 22. Jerzy Drozdowski – dr, st. asystent Instytutu Stomatologicznego.
 23. Tadeusz Dziurzyński – dr, profesor zwycz. prawa handl. i weksl., prorektor UJ, członek Komisji Kodyfikacyjnej.
 24. Vilim Frančić – dr, lektor języka serbochorwackiego, wizytator krak. okr. szkol.
 25. Antoni Gaweł – dr, adiunkt przy katedrze mineralogii.
 26. Tadeusz Glemma – ks. dr, profesor nadzw. historii Kościoła w Polsce, dziekan wydziału teologicznego.
 27. Józef Gołąb – dr, asystent przy katedrze geologii.
 28. Stanisław Gołąb – dr, docent matematyki UJ, docent i adiunkt AG.
 29. Lech Hajdukiewicz – stud. fil.
 30. Seweryn Hammer – dr, profesor zwycz. filologii klasycznej, członek kor. PAU.
 31. Józef Hano – dr, docent farmakologii.
 32. Jan Harajda – dr praw i mgr fil., lektor języka węgierskiego.
 33. Stefan Harassek – dr, docent historii filozofii polskiej.
 34. Franciszek Hendzel – inż., adiunkt przy katedrze inżynierii rolniczej.
 35. Antoni Hoborski – dr, profesor zwycz. matematyki AG.
 36. Józef Hołda – dr, asystent przy katedrze nauki administracji i prawa admin.
 37. Zdzisław Jachimecki – dr, profesor zwycz. historii i teorii muzyki, członek kor. PAU.
 38. Juliusz Jakóbiec – dr, adiunkt przy katedrze hodowli ogólnej.
 39. Stanisław Janik – dr, st. asystent przy katedrze mineralogii.
 40. Stanisław Jaskólski – dr, profesor tyt. geologii stosowanej AG.
 41. Józef Kaczmarczyk – ks., dr, profesor zwycz. studium biblijnego N. Testamentu.
 42. Julian Kamecki – dr, st. asystent przy katedrze chemii.
 43. Bohdan Kamieński – dr, profesor nadzw. chemii fizycznej i elektrochemii.
 44. Ludwik Kamykowski – dr, docent historii literatury polskiej.
 45. Aleksander Kocwa – dr, profesor nadzw. chemii farmaceutycznej.
 46. Stanisław Korbel – lektor kartografii i stenografii.
 47. Józef Kostrzewski – dr, prof. tyt. chorób zakaźnych.
 48. Marek Kostyal-Gatty – dr, profesor nadzw. farmacji stosowanej.
 49. Tadeusz Kowalski – dr, profesor zwycz. filologii orientalnej, członek czynny i sekretarz generalny PAU, członek kor. Instytutu Orientalnego w Pradze, członek honorowy Akademii Arabskiej w Damaszku.
 50. Aleksander Krupkowski – inż. metalurg, dr nauk tęchn., profesor zwycz. metalurgii i innych poza żelazem metali AG, członek kor. Akademii Nauk Ścisłych i Stosowanych.
 51. Tadeusz Kruszyński – ks., dr, docent historii sztuki kościelnej i liturgiki.
 52. Jan Krzemieniecki – ks., dr, profesor nadzw. prawa kanonicznego.
 53. Franciszek Leja – dr, profesor zwycz. matematyki, członek czynny Akademii Nauk Technicznych.
 54. Ksawery Lewkowicz – dr, profesor zwycz. pediatrii, członek czynny PAU.
 55. Paweł Łoziński – dr, profesor tyt. histologii i anatomii porównawczej.
 56. Stanisław Łukasik – dr, lektor języka rumuńskiego.
 57. Józef Majcher – naucz, gimn. z Chorzowa.
 58. Stanisław Majewicz – naucz. gimn.
 59. Kazimierz Majewski – dr, profesor zwycz. okulistyki.
 60. Stanisław Malaga – wolontariusz-asystent przy katedrze psychologii pedagogicznej.
 61. Mieczysław Małecki – dr, profesor nadzw. filologii południowosłowiańskiej.
 62. Stanisław Maziarski – dr, profesor zwycz. histologii prawidłowej, członek czynny PAU, rektor UJ w l. Akad. 1933/34, 1934/35, 1935/56.
 63. Antoni Meyer – dr praw, inż. górn., em. prezes Wyższego Urzędu Górniczego w Krakowie, wykładający na AG prawoznawstwo ogólne i prawo górnicze.
 64. Konstanty Michalski – ks., dr, profesor zwycz. filozofii chrześcijańskiej, członek czynny PAU, przewodniczący komisji „Corpus philosophorum medii aevi” w Union Académique Internationale, rektor UJ w r. akad. 1931/32.
 65. Marian Michalski – ks., dr, zastępca profesora historii dogmatów i patrologii.
 66. Franciszek Mikulski – sekretarz wydziału prawa.
 67. Józef Mikulski – dr, docent zoologii.
 68. Jan Miodoński – dr, profesor nadzw. chorób uszu, nosa i gardła.
 69. Jan Moszew – dr, docent chemii organicznej.
 70. Józef Nodzyński – ks. katecheta państw, gimn. żeńskiego.
 71. Włodzimierz Ottmann – sekretarz UJ.
 72. Kazimierz Pazdro – inż.
 73. Kazimierz Piech – dr, profesor nadzw. anatomii i cytologii roślin.
 74. Czesław Piętka – kleryk.
 75. Stanisław Pigoń – dr, profesor zwycz. historii literatury polskiej, członek czynny PAU, rektor USB w l. Akad. 1926/27, 1927/28.
 76. Zdzisław Przybyłkiewicz – dr, st. asystent przy katedrze bakteriologii.
 77. Ludwik Ręgorowicz – b. naczelnik wydziału szkolnego w Województwie Śląskim, naczelnik wydziału Min. W.R. i O.P.
 78. Jan Robel – dr, adiunkt przy katedrze chemii lekarskiej.
 79. Adam Różański – dr nauk techn., profesor zwycz. Inżynierii rolniczej, członek czynny Akademii Nauk Technicznych.
 80. Zygmunt Sarna – dr, profesor tyt. prawa narodów, dyrektor Szkoły Nauk Polit. profesor AH.
 81. Ludwik Sieppel – dr, st. asystent Instytutu Stomatologicznego.
 82. Stanisław Skimina – dr, docent filologii klasycznej, lektor języka łacińskiego.
 83. Zygmunt Starachowicz – mgr praw.
 84. Karol Starmach – dr, adiunkt przy katedrze ichtiologii i rybactwa.
 85. Wilhelm Staronka – dr, profesor zwycz. chemii ogólnej AG.
 86. Leon Sternbach – dr, profesor honorowy filologii klasycznej, dr fil. h. c. UJ, członek czynny PAU, członek zagraniczny Akademii Umiejętności w Pradze, członek kor. Austr. Instytutu Archeologicznego w Wiedniu.
 87. Stanisław Stępień – naucz. gimn.
 88. Antoni Swaryczewski – dr, st. asystent przy katedrze mineralogii.
 89. Stanisław Szczotka – dr, asystent przy katedrach historii,
 90. Władysław Takliński – inż. technolog, profesor zwycz. mechaniki teoretycznej i wytrzymałości materiałów, rektor AG w l. akad. 1933/34—1938/39. .
 91. Tadeusz Tempka – dr, profesor nadzw. chorób wewnętrznych.
 92. Leon Tochowicz – dr, docent chorób wewnętrznych.
 93. Stanisław Turski – dr, st. asystent przy katedrze matematyki
 94. Stanisław Urbańczyk – mgr, st. asystent przy katedrze języka polskiego.
 95. Franciszek Walter – dr, profesor zwycz. dermatologii i wenerologii, członek kor. PAU.
 96. Tadeusz Ważewski – dr, profesor nadzw. matematyki.
 97. Władysław Wicher – ks., dr, profesor zwycz. teologii moralnej.
 98. Antoni Wilk – dr, adiunkt przy katedrze astronomii.
 99. Witold Wilkosz – dr, profesor zwycz. matematyki.
 100. Walenty Winid – dr, docent antropogeografii, profesor AHw Krakowie.
 101. Roman Wojtusiak – dr, docent zoologii.
 102. Józef Wolski – dr, st asystent przy katedrze historii starożytnej.
 103. Władysław Wolter – dr, profesor zwycz. prawa i procesu karnego.
 104. Jan Zabłocki – dr, docent botaniki.
 105. Feliks Zalewski – inż. górn., profesor zwycz. górnictwa II AG.
 106. Longin Zawadzki – dr, st. asystent przy katedrze chemii nieorganicznej.
 107. Adam Zechenter – dr, em. wiceprezes Sądu Apelacyjnego w Katowicach.
 108. Jan Zerndt – dr, naucz. gimn.
 109. Jan Ziłyński – dr, profesor nadzw. języków ruskich.
 110. January Zubrzycki – dr, profesor nadzw. położnictwa i chorób kobiecych.

Cała lista za: J. Gwiazdomorski, Wspomnienia z Sachsenhausen, Kraków 1969.

Ten wpis został opublikowany w kategorii Genealogia. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.